Buněčná biologie a virologie
prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. — Vedoucí programu

Buněčná biologie a virologie

Program „Buněčná biologie a virologie“ zahrnuje čtyři synergické, vzájemně se doplňující podprogramy: Eukaryotická mikrobiologie, Biologie nádorových buněk, Virologie a Struktura a diferenciace savčí buňky. Tyto podprogramy pokrývají výzkum buněčných funkcí u spektra eukaryotických buněk, jak jednobuněčných eukaryot s důrazem na patogeny (parazitičtí protisté), eukaryotické mikroby tvořící organizované mnohobuněčné struktury (kvasinky), buňky savčích tkání, tak i interakce mezi eukaryotickými buněčnými strukturami a jednoduchými intracelulárními parazity – viry. 

V rámci projektu jsou zřízena pracoviště pro výzkum eukaryotických patogenů, virů a nádorových buněk využívajících špičkové zobrazovací techniky budoucího centra evropské infrastruktury EuroBioImaging. Vedle vědeckých cílů zahrnuje program i akreditaci nových doktorských programů v oboru Eukaryotické mikrobiologie a Biomedicíny.

Výzkum buněčné biologie je jedním z hlavních pilířů moderní biologie s vysokým potenciálem pro biomedicínu a biotechnologii. V rámci programu probíhá studium asociace nádorových onemocnění s virovými infekcemi, molekulární mechanismy interakce mikroorganismu a signalizace mezi patogenem a hostitelem, možnosti genové terapie a vakcinace zejména proti virovým infekcím. Program Buněčná biologie a virologie je součástí projektu BIOCEV se zaměřením především do oblasti špičkového základního výzkumu s předpokládanými výstupy použitelnými pro vývoj zejména antiparazitárních, antimykotických a antitumorových látek, antivirových vakcin, nových léčebných postupů a biomodulátorů.

 

Očekávané výstupy vědeckého programu:

  • Identifikace unikátních buněčných funkcí souvisejících s patogenitou a parazitickým způsobem života u vybraných parazitických prvoků a jejich volně žijících příbuzných
  • Identifikace unikátních buněčných funkcí souvisejících s mnohobuněčným způsobem života nepatogenních i patogenních kvasinek a s jejich interakcí s hostitelem
  • Identifikace nových molekul sekundárních metabolitů hub a bakterií, které budou využitelné v buněčné biologii a pro farmaceutický průmysl
  • Porozumění mechanismům invazivity nádorových buněk a charakterizace membránových proteáz ve vztahu k onkogenezi
  • Porozumění interakcím mezi viry a buněčnými strukturami během virové infekce, mechanismům stresu z obranné odpovědi, mechanismům deregulace buněčných procesů včetně maligní transformace
  • Vývoj účinných nosičů pro vnášení heterologní DNA do cílových buněk
  • Identifikace strukturálních elementů buněčného jádra a jejich funkcí v regulaci genové exprese
  • Poznání provázanosti struktury mitochondrií s jejich specifickou regulací genové exprese
  • Definování struktury a funkce vybraných receptorů, které se podílí na regulaci zásadních funkcí eukaryontních organizmů

Výzkumné projekty

01
prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Biogeneze a funkce buněčných organel u patogenních prvoků

02
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.

Mechanismy transportu proteinů přes mitochondriální a bakteriální membrány

03
RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.

Příjem a vnitrobuněčný metabolismus kovů

04
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.

Genomika eukaryot a laterální genový přenos

05
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.

Molekulární a buněčná biologie kvasinkových populací, interakce, signalizace a diferenciace

06
RNDr. Libuše Váchová, CSc.

Role metabolismu, signálních molekul a buněčných struktur při stárnutí, stresu a adaptaci

07
Ing. Milan Jakubek, Ph.D.

Mechanismy buněčné diferenciace a nádorové transformace závislé na proteázách

08
Mgr. Klára Hlouchová, Ph.D.

Mechanismy odpovědi na syntetické a de novo geny

09
Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.

Buněčné funkce proteinů účastnících se drah proteasom-ubikvitinového systému ve vztahu k nádorovému bujení

10
Doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

Molekulární a buněčné mechanismy invazivity nádorových buněk

11
prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.

Interakce normálních a nádorově změněných hematopoetických kmenových buněk s jejich specifickým mikroprostředím (niche)

12
Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.

Interakce virových a buněčných struktur v průběhu virové infekce a vývoj nanostruktur pro medicínské a veterinární účely

13
RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.

Imunizace proti nádorům vyvolaným lidskými viry

14
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

Identifikace cílů pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění asociovaných s lidskými viry

15
MUDr. Zora Mělková, Ph.D.

Studium interakcí viru vakcinie s hostitelem a reaktivace latentního HIV-1

16
RNDr. Petr Ježek, DrSc.

Mitochondriální struktura a genová exprese

17
MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

Struktura a funkce membránových receptorů

18
Mgr. Peter Dráber, Ph.D.

Buněčná komunikace v zánětlivých odpovědích

19
Mgr. Miroslav Hons, Ph.D.

Leukocytární motilita

20
Mgr. Daniel Rozbeský, Ph.D.

Strukturní neurobiologie

Buněčná biologie a virologie

Kontakt

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Průmyslová 595, 252 50 Vestec
Česká republika