Funkční genomika
PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček

PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček — Vedoucí programu

Funkční genomika

Funkční genomika nalézá geny důležité pro funkci specializovaných fyziologických systémů a pak umožňuje ověření jejich využití pro vývoj nových farmak. Hlavním cílem programu je charakterizovat komplexní funkce genů v lidském genomu včetně jejich interakcí. K tomu slouží výzkum na modelech myši a potkana v rámci servisní laboratoře „České centrum fenogenomiky“, jež se v prosinci 2009 začlenila do evropského konsorcia Infrafrontier.

Výzkum se orientuje na funkci a onemocnění jater, kardiovaskulární dysfunkci, vývoj diabetu a dalších metabolických poruch, které tvoří součást metabolického syndromu. Mimoto se také pokouší objasnit genetický podklad vrozené ztráty sluchu a stařecké nedoslýchavosti u lidí, či přispívá k pochopení patogeneze očních chorob.

Aplikace výsledků

Studie s potkaními modely se orientují na odhalení metabolického syndromu, který postihuje v různých společnostech 15-25% obyvatelstva a představuje tak velmi vážný problém pro systémy zdravotní péče, neboť do značné míry podmiňuje počínající epidemii diabetu 2. typu a následný nárůst kardiovaskulárních onemocnění. Odhalení genů odpovědných za tyto běžné choroby představuje jednu z největších výzev současného biomedicínského výzkumu.

Výsledky projektu „Sluchová funkce u mutantních myší“ budou také využity v diagnostice sluchových poruch na otolaryngologických odděleních nemocnic a případně v přípravě klinických zkoušek regenerativní léčby pomocí genové terapie.

Výzkumné projekty

01
PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček

Oddělení transgenních modelů nemocí

02
Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.

Myší molekulární genetika

03
RNDr. Martin Gregor, Ph.D.

Myší modely pro studium fyziologie a patofyziologie epitelů trávicího traktu

04
RNDr. Jiří Popelář, Csc.

Sluchová funkce u mutantních myší

05
Doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.

Lipokaliny v modulaci savčí reprodukce

06
Lukáš Čermák, Ph.D.

Geneticky modifikované myši jako nástroj pro studium obnovy a neoplastické transformace gastrointestinálního epitelu

07
Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D.

Molekulární mechanismy tvorby savčích pohlavních buněk

08
Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Mechanismy remodelace chromatinové struktury během rozhodování o buněčném osudu

Funkční genomika

Kontakt

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Česká republika