Struktura a funkce membránových receptorů

Struktura a funkce membránových receptorů

prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc. — Vedoucí projektu

Fyziologický ústav AV ČR

O nás

Projekt je zaměřen na studium struktury a molekulárních mechanismů aktivace ionotropních glutamátových receptorů (AMPA a NMDA podtypů), TRP kanálů (transient receptor potential) a purinergních receptorů. Glutamátové receptory jsou základním prvkem přenosu excitačního signálu na synapsích v centrální nervové soustavě. TRPV receptory jsou považovány za molekulární integrátory periferních nociceptivních podnětů na periferii a podstatným způsobem se také uplatňují při modulaci synaptického přenosu nociceptivní informace na míšní úrovni.

Purinergní receptory se pak podílejí na úrovni elektrické aktivity neuronů, kontrolují  intracelulární vápníkovou signalizaci a modulují sekreci neuropřenašečů a hormonů.Tyto membránové receptory hrají také významnou úlohu v patofyziologii při vzniku a rozvoji poruch vyšších nervových funkcí, neurodegenerativních onemocnění (např. Alzheimerovy choroby) a nebo při vzniku chronické bolesti.

Cíle:

  • Cílem výzkumu funkčních a membránových domén jednotlivých typů receptorů je zejména charakterizovat účinky jejich agonistů a modulátorů na aktivitu receptorů, ale také pochopit molekulárních mechanizmy regulace synaptického přenosu. Nové poznatky pomohou při hledáních možných příčin různých patofyziologických stavů. Naší snahou je především:
  • Přispět k pochopení vztahů mezi strukturou a funkcí ionotropních glutamátových receptorů s užším zaměřením na to, jak je jejich funkce regulována neurosteroidy, které modulují jejich aktivitu, dále objasnit mechanizmy, které regulují počet povrchových receptorů a současně také studujeme posttranskripční regulace těchto receptorů. Výsledky naší práce směřují k objasnění úlohy glutamátových receptorů v patogenezi závažných neurologických a duševních onemocnění a k hledání účinných způsobů jejich léčby.
  • Dále studujeme roli capsaicinových receptorů (TRPV1) při signalizaci bolestivých podnětů. Naším cílem je objasnění vzniku patologických bolestivých stavů a následně možnost zlepšení léčby chronické bolesti, zejména při neuropatických stavech a nádorových onemocněních.
  • V neposlední řadě je cílem projektu objasnit některé aspekty mezi molekulární strukturou a funkcí a farmakologii P2X receptorů, přičemž se také věnujeme výzkumu endogenních purinergních receptorů v neuronech hypotalamu, buňkách hypofýzy a v buňkách lidských adenomů.

Podrobnější informace na webových stránkách laboratoře MUDr. Vyklického (anglicky) a webových stránkách MUDr. Palečka

Tým

prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc. prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

prof. MUDr.
Ladislav Vyklický, DrSc.

Vedoucí skupiny Struktura a funkce membránových receptorů

ladislav.vyklicky@fgu.cas.cz
+420325873502
MUDr. Jiří Paleček, CSc. MUDr. Jiří Paleček, CSc.

MUDr.
Jiří Paleček, CSc.

zástupce ředitele pro vědu, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

jiri.palecek@fgu.cas.cz
+420325873505