Vědci z 1. LF UK a BIOCEV získali šest grantů od GAČR!
Aktuality — 21.02.2024

Vědci z 1. LF UK a BIOCEV získali šest grantů od GAČR!

Vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy získali celkem šest grantů v oblasti lékařských a biologických věd, stali se tak lékařskou fakultou s nejvyšším počtem grantů, což potvrzuje mimořádný vědecký potenciál fakulty. Z šesti projektů je pět standardních, ve kterých je podpora zaměřena na základní výzkum, a jeden POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING. Zde je cílem motivovat vynikající vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry, k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního vědeckého projektu na instituci v ČR.

Podpořené projekty:

Standardní projekty

  • Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. (BIOCEV) - Výzkum nových terapeutických možností Diamond-Blackfanovy anemie
  • RNDr. Kristýna Pimková, Ph.D. (BIOCEV) - Redoxní přeprogramování proteomu u terapeutické rezistence Myelodysplastického syndromu
  • Mgr. Peter Dráber, Ph.D. (BIOCEV) - Regulace programované buněčné smrti jako mechanismus imunitní tolerance
  • prof. MUDr. Jan Bělohlávek Ph.D. - Tolerance orgánových systémů k hypotenzi při zachovalé perfuzi při kardiogenním šoku
  • prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D. - Zkoumání molekulárních příčin dysgeneze předního segmentu pomocí pokročilých sekvenačních metod a organoidů

PIF - Incoming

  • Mgr. Hana Hušková, Ph.D. (BIOCEV) - Cíle a důsledky mutageneze prostřednictvím aktivací indukované cytidin deaminázy v nádorech

Grantová agentura České republiky v rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Cílem je mj. financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně, podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu nebo přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.

Zdroj: 1. LF UK

Aktuality — Další články