Vědci v čele s CEITEC žádají ministra školství o podporu EMBO grantů
Aktuality — 30.03.2021

Vědci v čele s CEITEC žádají ministra školství o podporu EMBO grantů

Skupina předních českých vědců žádá v otevřeném dopise ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu o podporu EMBO grantů pro Českou republiku formou navýšení počtu udělovaných EMBO instalačních grantů na úroveň dvou až tří nově podpořených osob ročně a zajištění finančních prostředků k jejich realizaci ze státního rozpočtu.

 

Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vás kontaktovat ve věci zajištění dostatečné podpory pro EMBO instalační granty (dále: EMBO IG) a navýšení počtu udělovaných grantů pro vědce a vědkyně včetně zajištění potřebné výše finančních prostředků k jejich spolufinancování ze státního rozpočtu.

EMBO IG mají obrovský význam pro pozitivní systémovou změnu českého vědeckého prostředí. Podpoření vědci a vědkyně dnes tvoří špičku českého výzkumu s mezinárodním renomé. Svými mezinárodními zkušenostmi, progresivním myšlením a sdílenými hodnotami programu EMBO představují velkou naději pro systémovou změnu v české vědě směrem k evropskému standardu.

Nedostatečná podpora EMBO IG je v rozporu s dlouhodobým strategickým zájmem České republiky a ztěžuje dosažení cílů Inovační strategie České republiky 2019–⁠2030. Dosavadní zkušenost s EMBO IG ukazuje hmatatelný intelektuální, materiální a finanční přínos pro Českou republiku a českou společnost. Pro udržení mezinárodní vědecké konkurenceschopnosti České republiky a budování značky evropského inovativního lídra je nezbytné využít všechny prostředky pro přilákání mozků a zvyšování zastoupení excelentních výzkumníků a výzkumnic z českých institucí v mezinárodní vědecké komunitě.

Dosavadní zkušenosti s účastí ČR v EMBO programu zřetelně ukazují na pozitivní dopad na kvalitu vědy produkované v ČR, kultivaci vědeckého prostředí a větší integraci ČR do Evropského výzkumného prostoru (ERA). Držitelé EMBO IG se svými inovativními výzkumnými projekty následně také dosahují úspěchu v mezinárodních vysoce kompetitivních soutěžích a do ČR přinášejí nejen prestižní mezinárodní granty (ERC, MSCA, Welcome Trust aj.), ale také privátní zdroje na národní i mezinárodní úrovni. Při relativně malém objemu prostředků nutných k podpoře programu se tak jedná o skutečně efektivní a strategickou investici, která má dalekosáhlý dopad na kompetitivnost české vědy v mezinárodním měřítku.

Žádosti o EMBO IG hodnotí člen EMBO se specializací žadatele, desetičlenná mezinárodní EMBO Young Investigator Committee a finální výběr garantuje Strategic Development Installation Grants (SDIG) Board. Všechny žádosti o EMBO IG prochází několikastupňovým náročným mezinárodním hodnocením včetně pohovoru a prezentace projektového záměru na zahraniční výzkumné instituci hodnotitele. EMBO IG jsou udělovány pouze vědcům a vědkyním splňujícím nejvyšší standardy EMBO, kteří minimálně dva roky působili na kvalitní výzkumné instituci v zahraničí. Výběr je tedy extrémně kvalitní a garantuje mezinárodní konkurenceschopnost všech vybraných kandidátů a kandidátek.

Česká republika potřebuje každoročně udělit minimálně dva až tři EMBO IG v oblasti věd o živé přírodě (life sciences), aby udržela krok se světem. Pokud se tak nestane, riskujeme prohlubování takzvané inovační mezery (innovation gap), a v budoucnu by tak Česká republika mohla zaostávat za zeměmi, které tyto granty využijí a s jejich pomocí inovační mezeru zmenší.

Komplexní zprávu a vyhodnocení pozitivních dopadů členství ČR v EMBO prezentuje přiložený materiál „EMBO Installation Grants: Excelentní výzkum v life sciences. Vize pro Českou republiku 2021–⁠2030“.

Současná globální pandemie nového typu koronaviru ukázala, jak důležitý je rozvoj vědy v oblasti věd o živé přírodě pro celou společnost. Se znepokojením proto pozorujeme, že Česká republika v porovnání s jinými zeměmi snižuje svůj podíl na čerpání EMBO IG a rok 2020 byl prvním, kdy nebyl udělen žádný grant. Tento trend je v protikladu se strategickými zájmy ČR, jako je cíl stát se jedním z evropských inovačních lídrů a být konkurenceschopný v rámci Evropského výzkumného prostoru (ERA). Obáváme se, že současný trend bude mít dlouhodobě velmi negativní dopad na mezinárodní konkurenceschopnost české vědy.

Na základě výše uvedeného a na základě přiloženého komplexního dokumentu navrhujeme vládě ČR navýšení počtu každoročně udělovaných EMBO IG pro Českou republiku na minimálně dva až tři v závislosti na počtu excelentních žadatelů a žadatelek vybraných a doporučených EMBO a zajištění finančních prostředků na vyplácení grantů. Udělováním dvou až tří EMBO IG ročně na tři roky s možností prodloužení na pět let se zachová forma prestižní soutěže EMBO a vysoká výběrovost nejlepších kandidátů, zároveň se zvýší počet excelentních vědců a vědkyň přicházejících do ČR a zastoupení české vědecké špičky v EMBO. Roční náklady pro ČR budou od roku 2026 cca 14 mil. Kč, a každoročně se tím podpoří 15 špičkových vědců a vědkyň.

Děkujeme za pozornost, kterou věnujete tomuto tématu, a jsme připraveni Vám zodpovědět související dotazy a záležitost s Vámi dále diskutovat.

S pozdravem,

Mgr. Pavel Tomančák, Ph.D., CEITEC, www.ceitec.cz
Mgr. Jiří Nantl, LL.M., CEITEC Masarykova univerzita, www.ceitec.cz
RNDr. Petr Dráber, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., www.img.cas.cz
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D. Sc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., www.bc.cas.cz
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., www.uochb.cz
prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., Univerzita Karlova, www.cuni.cz
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., BIOCEV, www.biocev.eu
prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., www.ibt.cas.cz

Report EMBO Installation Grants: Excelentní výzkum v life sciences. Vize pro Českou republiku 2021–2030 najdete v českém i anglickém znění v příloze. Spolu s reporty je přiložen i otevřený dopis v anglickém jazyce.

Zdroj: CEITEC

Aktuality — Další články