Patogenní variace genu SUCLG2 zvyšuje riziko vzniku vzácných neuroendokrinních tumorů
Aktuality — 20.08.2021

Patogenní variace genu SUCLG2 zvyšuje riziko vzniku vzácných neuroendokrinních tumorů

Nová studie z Laboratoře molekulární terapie BTU AV ČR v centru BIOCEV vedené Prof. Jiřím Neužilem ve spolupráci se skupinou Prof. Karla Pacáka z National Institutes of Health (Bethesda, MD, USA), která vedla k nalezení osmi variant genů SUCLG2 u pacientů s neuroendokrinními nádory, řadí SUCLG2 na seznam genů, jejichž patogenní variace zárodečné linie mohou zvyšovat riziko vývoje rakoviny v důsledku chybné regulace buněčného metabolismu. Výsledky této studie zveřejnil prestižní odborný časopis Journal of the National Cancer Institute.

Mutace genu SUCLG2 mohou vést k dysregulaci sukcinát dehydrogenázy (SDH) a následně pak ke změnám metabolismu buňky a vývoji neuroendokrinních tumorů. SUCLG2 je podjednotka enzymu Krebsova cyklu SUCL, který dává vznik sukcinátu, což je substrát pro SDH. Právě SDH se nachází na křižovatce dvou velmi důležitých metabolických drah, Krebsova cyklu a oxidativní fosforylace.

Feochromocytom a paragangliom (PPGL) jsou neuroendokrinní nádory vznikající v průběhu třetího týdne embryonálního vývoje. Nově publikovaná studie ukazuje na spojitost jejich vzniku s genem, jehož mutace u pacientů s PPGL dosud nebyly známy. Do budoucna je plánováno rozsáhlejší sekvenování, které pomůže objasnit prevalenci a penetraci variant SUCGL2 a k objasnění toho, které z těchto variant způsobují onemocnění PPLG.

"Budeme tedy charakterizovat jednotlivé varianty genu SUCLG2, abychom určili, zda se jedná ve všech případech o mutace maligní, tedy vedoucí k závažným změnám s následkem tvorby nádoru či o mutace benigní, které by na rozvoj nádorů neměly mít vliv," říká Jiří Neužil a dodává: "Budeme také sekvenovat na tyto mutace příbuzné jednotlivých pacientů, aby bylo možné předcházet tvorbě nádorů, tedy realizovat tzv. ‚gene-informed counselling‘.

Obrázek ukazuje na vztah Krebsova cyklu a enzymu SDH, který se skládá ze 4 podjednotek a je vázán na vnitřní mitochondriální membránu. V reakci předchozející reakci katalyzované SDH (konverze sukcinátu na fumarát) je substrát succinyl-CoA štěpen enzymem sukcinát CoA ligázou (skládá se z podjednotek SUCLG1 a SUCLG2) na CoASH a sukcinát, přičemý dochází k tvorbě GTP. Právě sukcinát je substrátem enzymu SDH, jehož funkce je kriticky ovllivněna mutacemi v SUCLG2. Proto lze uvažovat o podjednotce SUCLG2 jako o tumorovém supresoru.

 

Odkaz na publikaci: https://doi.org/10.1093/jnci/djab158 

Aktuality — Další články