Centrum nádorové ekologie

Centrum nádorové ekologie

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. — Vedoucí projektu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

O nás

Výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru

Projekt řeší problém limitovaných možností dosavadní léčby nádorových onemocnění. Výskyt zhoubných onemocnění postupně nabývá epidemického charakteru a očekává se, že v nepříliš vzdálené době se cca 1/3 obyvatel České republiky setká s maligním onemocněním. Tento výhled představuje závažný medicínský, sociální a ekonomický problém.

Klasická onkologická léčba dosáhla významných výsledků, ale její rozvojový potenciál se začíná blížit svému limitu. Řada studií (shrnutí v Lacina et al.: Int. J Mol Sci 16: 24094, 2015) ukázala, že nádorové mikroprostředí významně stimuluje nádorový růst. Terapeutická snaha ovlivnit zhoubný nádor přes toto jeho podpůrné mikroprostředí však dosud není využívána, zejména proto, že její molekulární mechanismy nejsou příliš známy.

Problémem v léčbě zhoubných nádorů je, že zatím dominuje snaha ovlivnit přímo nádorovou buňku, což přináší často výrazné vedlejší účinky léčby. Přitom terapeutické zasažení některé vedlejší složky nádorového ekosystému místo přímo nádorové buňky může mít dalekosáhlou odezvu i u vlastního nádoru, a to s potenciálně nižšími vedlejšími účinky a tedy pro nemocného s mnohem lepším výsledným terapeutickým efektem.

Přitom některé z poznatků získaných nedávno členy realizačního týmu projektu o mechanizmech fungování a cíleného ovlivňování právě tohoto podpůrného nádorového mikroprostředí jsou velice nadějné a byly již týmem i patentovány. Mohou problém pomoci řešit případným nalezení zcela nového směru léčby zhoubných nádorů.

K řešení problému navrhovaný projekt shromáždil zcela unikátní intelektuální a přístrojovou koncentraci pro oblast nádorové biologie - s cílem pochopit mechanismy interakce nádorových buněk s okolím a tyto znalosti následně terapeuticky využít.

Hlavním cílem projektu je koncentrovat lidské a přístrojové síly k výzkumu mezibuněčných interakcí v nádorovém ekosystému jako důležitého parametru šíření nádoru organismem, lepší pochopení těchto dějů a návrh nových adjuvantních terapeutických přístupů ovlivňujících mikroprostředí nádoru a tím i jeho šíření v organismu. Hlavní cíl je tedy komplexně koncipován od výzkumu molekulárních genomických a proteomických charakteristik nádorového ekosystému až k syntéze nových molekulárních inhibitorů mezibuněčné výměny informací.
Tento hlavní cíl projektu chceme splnit sedmi cíli dílčími, pro každý z nich jsme stanovili v projektu samostatný výzkumný program. Těchto sedm dílčích cílů a jejich výzkumných programů je navzájem sofistikovaně provázaných.

Sedm dílčích cílů a současně Výzkumných programů projektu je:

  1. Nádorové mikroprostředí,
  2. Molekulární diagnostické a terapeutické cíle,
  3. Molekulární rozpoznávání a drug design,
  4. Invazita nádorových buněk,
  5. Virová onkogeneze,
  6. Proteomika nádorů a
  7. Genetika a transkriptomika nádorů.

Pro jejich splnění budeme detailně mapovat jednotlivé klíčové molekulární mechanismy, určovat nejvhodnější způsoby jejich potenciálně léčebného ovlivnění a podle těchto způsobů vytvářet základ pro návrh nových látek, které mohou mít již přímo terapeutický potenciál a být výrazně levnější, než moderní používaná léčiva.

Více ZDE

Aktuality