Zde se nacházíte: Biocev / Spolupráce / Projekt BIOPOL

Projekt BIOPOL

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., (ÚMCH) je akademická instituce, která se zaměřuje na základní výzkum v oblasti polymerní chemie, polymerní fyziky a fyzikální chemie makromolekulárních systémů. Mimoto se v poslední době ÚMCH zaměřuje i na cílený výzkum, který je zaměřený na vývoj nových polymerních materiálů pro nejnovější technologie a biomedicinální aplikace. Bioinženýrský a biomedicinální výzkum je hlavní náplní Centra biomakromolekulárních a bioanalogických systémů ÚMCH, které intenzivně pracuje na moderních trendech ve výzkumu biomedicinálních polymerů, zejména polymerních biomateriálů a biomakromolekulárních systémů pro dopravu léčiv a diagnostiku.

S cílem posílit svůj biomedicinální a bioinženýrský výzkum, ÚMCH zažádalo o projekt BIOPOL (BIOpolymerní POstdiktorální Laboratoř a výukové centrum), který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s participací fondů Evropské unie.

Hlavním cílem projektu BIOPOL je zformovat jádra nových ambiciózních vědeckých týmů, které budou řešit projekty v oblasti biomedicinálních aplikací polymerních materiálů v medicíně.

Dílčí cíle projektu BIOPOL

Tvorba vědeckých týmů:

Hlavním cílem projektu je zajistit perspektivní mladé vědce (postdoky), okolo kterých budou vybudována centra ambiciózních vědeckých týmů pro centrum BIOCEV (Biotechnologické a Biomedicinální Centrum Karlovy University a Akademie Věd v Vestci). Mladí vědci budou pracovat na konkrétním vědeckém tématu pod vedením svých mentorů a zároveň se budou aktivně zapojovat do vědeckého tréninku dalších členů BIOPOL týmu a členů týmů partnerů v projektu. Mladí vědci budou předávat své znalosti v posledních trendech v polymerní vědě, a to formou přednášek a seminářů týkajících se vědeckého zaměření výzkumných skupin.

Intersektorální mobilita:

Vzhledem k tomu, že jak projekt BIOPOL, tak v návaznosti BIOCEV jsou svojí odbornou podstatou multidisciplinární, bude naprosto nezbytné navázání intenzivní spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, vysokými školami a malými a středními podniky nejen v ČR, ale také v rámci Evropy. Pro navázání a prohloubení uvedené spolupráce jsou plánované povinné zahraniční stáže postdoktorandů. Zahraniční stáže mladých pracovníků, postdoků, pozitivně ovlivní především jejich odbornou způsobilost, prohloubí vzájemnou spolupráci, zlepší mezinárodní prestiž pracovních týmů a zvýší publikační aktivitu pracovníků.

Účast v mezinárodních vědeckých sítích:

Během řešení projektu BIOPOL jsou naplánovány krátko- a střednědobé pobyty členů BIOPOL týmu a školených osob ve vybraných zahraničních pracovištích. Mimoto budou probíhat také krátkodobé pobyty zahraničních expertů v České republice. Účast členů BIOPOL týmu a školených osob v mezinárodních vědeckých sítích umožní utvořit základnu pro spolupráci BIOPOL ,a tudíž i BIOCEV výzkumných týmů, s prestižními mezinárodními vědeckými institucemi.

Více informací o projektu BIOPOL najdete zde.