Zde se nacházíte: Biocev / Výzkumný program / Buněčná biologie a virologie

Buněčná biologie a virologie

Výzkumný záměr

Program „Buněčná biologie a virologie“ zahrnuje čtyři synergické, vzájemně se doplňující podprogramy: Eukaryotická mikrobiologie, Biologie nádorových buněk, Virologie a Struktura a diferenciace savčí buňky. Tyto podprogramy pokrývají výzkum buněčných funkcí u spektra eukaryotických buněk, jak jednobuněčných eukaryot s důrazem na patogeny (parazitičtí protisté), eukaryotické mikroby tvořící organizované mnohobuněčné struktury (kvasinky), buňky savčích tkání, tak i interakce mezi eukaryotickými buněčnými strukturami a jednoduchými intracelulárními parazity – viry. V rámci projektu jsou zřízena pracoviště pro výzkum eukaryotických patogenů, virů a nádorových buněk využívajících špičkové zobrazovací techniky budoucího centra evropské infrastruktury EuroBioImaging. Vedle vědeckých cílů zahrnuje program i akreditaci nových doktorských programů v oboru Eukaryotické mikrobiologie a Biomedicíny.

Cíle

Kvasinkove-kolonie

Výzkum buněčné biologie je jedním z hlavních pilířů moderní biologie s vysokým potenciálem pro biomedicínu a biotechnologii. V rámci programu probíhá studium asociace nádorových onemocnění s virovými infekcemi, molekulární mechanismy interakce mikroorganismu a signalizace mezi patogenem a hostitelem, možnosti genové terapie a vakcinace zejména proti virovým infekcím. Program Buněčná biologie a virologie je součástí projektu BIOCEV se zaměřením především do oblasti špičkového základního výzkumu s předpokládanými výstupy použitelnými pro vývoj zejména  antiparazitárních, antimykotických a antitumorových látek, antivirových vakcin, nových léčebných postupů a biomodulátorů.

Očekávané výstupy vědeckého programu

 • Identifikace unikátních buněčných funkcí souvisejících s patogenitou a parazitickým způsobem života u vybraných parazitických prvoků a jejich volně žijících příbuzných
 • Identifikace unikátních buněčných funkcí souvisejících s mnohobuněčným způsobem života nepatogenních i patogenních kvasinek a s jejich interakcí s hostitelem
 • Identifikace nových molekul sekundárních metabolitů hub a bakterií, které budou využitelné v buněčné biologii a pro farmaceutický průmysl
 • Porozumění mechanismům invazivity nádorových buněk a charakterizace membránových proteáz ve vztahu k onkogenezi
 • Porozumění interakcím mezi viry a buněčnými strukturami během virové infekce, mechanismům stresu z obranné odpovědi, mechanismům deregulace buněčných procesů včetně maligní transformace
 • Vývoj účinných nosičů pro vnášení heterologní DNA do cílových buněk
 • Identifikace strukturálních elementů buněčného jádra a jejich funkcí v regulaci genové exprese
 • Poznání provázanosti struktury mitochondrií s jejich specifickou regulací genové exprese
 • Definování struktury a funkce vybraných receptorů, které se podílí na regulaci zásadních funkcí eukaryontních organizmů

Vedoucí programu

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

28_Jan Tachezy_04
 • Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

 • Místopředseda Rady BIOCEV
 • Vedoucí výzkumného programu Buněčná biologie a virologie
 • +420 325 873 908
 • +420 325 873 922

Profil

Věnuje se oblasti parazitologie s obecným zaměřením na biologii parazitických protozoí a specializací orientující se na jejich biochemické a molekulárně-biologické vlastnosti, působí na katedře parazitologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Profil skupiny (mateřská instituce)

Výzkumné projekty

Kontakty

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Průmyslová 595
252 50 Vestec
Česká republika
+420 325 873 908
+420 325 873 922