Zde se nacházíte: Biocev / O projektu / Příjemce dotace a partneři

Příjemce dotace a partneři

Příjemce dotace

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
http://www.img.cas.cz

Ústav molekulární genetiky se zabývá vědeckým výzkumem molekulární podstaty funkčních projevů buněk a organismů, jejichž poruchy mohou vést k závažným onemocněním. Mnozí pracovníci ústavu přednášejí na vysokých školách, školí studenty a mladé vědecké pracovníky, spolupracují s biotechnologickými firmami a popularizují výsledky vědecké práce. V ústavu působí řada světově uznávaných odborníků, kteří dosahují významných ocenění a publikačních výsledků. Ve vědecké části projektu se ÚMG podílí na realizaci výzkumných projektů zejména v rámci programů Funkční genomika a Buněčná biologie a virologie.

Partneři projektu

Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3/5
110 00 Praha 1
http://www.cuni.cz/

Univerzita Karlova do projektu BIOCEV vstupuje prostřednictvím svých dvou fakult, a to Přírodovědecké fakulty a 1. lékařské fakulty. Hlavní činností Přírodovědecké i 1. lékařské fakulty je výchova magisterských a doktorských studentů. Jako nedílnou součást výše uvedené činnosti Přírodovědecká fakulta i 1. lékařská fakulta provádějí kvalitní základní výzkum v prioritních oblastech, jako jsou biomedicína, molekulární biologie, technologie nových materiálů, chemie a další. Tento výzkum také vytváří příležitosti pro vývoj aplikací, ať již v oblasti molekulární medicíny, cílených léčiv či analýzy látek. Univerzita Karlova je garantem vzdělávacích aktivit BIOCEV.  Prostřednictvím Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty se UK podílí na realizaci výzkumných projektů zejména v rámci programů Buněčná biologie a virologie a Vývoj léčebných a diagnostických postupů. Dále potom mají tyto dvě fakulty svůj podíl na realizaci programu Funkční genomika a Biomateriály a tkáňové inženýrství.

 

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Průmyslová 595
252 50 Vestec
http://www.ibt.cas.cz

Biotechnologický ústav byl Akademií věd ČR zřízen ke dni 1. ledna 2008 a hlavním smyslem zřízení nové veřejné výzkumné instituce byla snaha podpořit rozvoj špičkového základního a orientovaného výzkumu v oblastech s vysokou pravděpodobností praktického využití výsledků výzkumu a vývoje, např. v diagnostických a terapeutických aplikacích v humánní medicíně.   Biotechnologický ústav se podílí na realizaci výzkumných projektů v rámci programů Strukturní biologie a proteinové inženýrství a Vývoj léčebných a diagnostických postupů.

 


fgu_logo_1r_cmyk_cz_v1Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
http://www.fgu.cas.cz

Fyziologický ústav se zabývá vědeckým výzkumem fyziologických a patofyziologických procesů u živočichů a člověka, zejména v oblastech neurofyziologie, kardiovaskulární fyziologie a v oblasti studia molekulárních a buněčných mechanismů fyziologických funkcí, s cílem prohlubovat teoretické základy humánní medicíny. FGÚ se podílí na realizaci výzkumných projektů v rámci programů Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie a Biomateriály a tkáňové inženýrství.

 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
http://www.biomed.cas.cz/mbu/cz/

Mikrobiologický ústav je jednou z hlavních vědeckých institucí v České republice, která se komplexně zabývá základním výzkumem v oboru mikrobiologie. Předmětem hlavní činnosti MBÚ je vědecký výzkum v oblastech mikrobiologie, molekulární biologie, imunologie, biochemie, biotechnologií, a v příbuzných vědních disciplínách. MBÚ se podílí na realizaci výzkumných projektů v rámci programů Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie a proteinové inženýrství a Biomateriály a tkáňové inženýrství.

 

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
http://www.iem.cas.cz/

Ústav experimentální medicíny se zabývá vybranými problémy biomedicíny se zaměřením na aplikaci v klinické medicíně, a sice v oblasti neurovědního výzkumu, v oblasti buněčné biologie, v oblasti výzkumu genotoxických a embryotoxických účinků xenobiotik a v oblasti farmakologie. ÚEM se podílí na realizaci výzkumných projektů v rámci programů Funkční genomika a Biomateriály a tkáňové inženýrství.

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6
http://www.imc.cas.cz

Ústav makromolekulární chemie se věnuje základnímu a cílenému výzkumu v makromolekulární chemii, fyzikální chemii a fyzice makromolekulárních systémů a polymerních materiálů, a to ve třech hlavních oblastech – (a) příprava a studium vlastností bio-makromolekulárních systémů, (b) studium dynamiky a samoorganizace molekulárních a nadmolekulárních systémů v polymerech a (c) příprava, charakterizace a aplikace nových polymerních systémů s řízenou strukturou a vlastnostmi. ÚMCH se podílí na realizaci výzkumných projektů v rámci programu Biomateriály a tkáňové inženýrství.